Blagajna poz

https://re-aon24.eu/si/

Blagajna novitusa je obvezna za osebe, ki vodijo svoje poslovanje, njihov dohodek pa presega vrednosti, ki jih je doloèilo Ministrstvo za finance.

Po dnevnem redu je treba izdati potrdilo za vsak izdelek, ki ga je kupil uporabnik, ki je podlaga za reklamacijo za tip, za gospo, ki povzroèi dejavnost, pa je podlaga za predlo¾itev v davèni urad.

V ta namen je priporoèljivo vsakodnevno tiskati fiskalna dnevna poroèila in meseèna fiskalna poroèila. Fiskalno poroèilo (dnevno ali meseèno je dejstvo, ki ga izda blagajna, ki vkljuèuje mo¾nosti, kot so prometni in davèni zneski v trenutku (dan ali cel mesec, z doloèenimi davènimi stopnjami in prodajo odstranjenimi iz davka. Namen takega poroèila je prikaz dnevnega ali meseènega bruto dohodka, ki podrobno navaja razliène stopnje obdavèitve DDV.

Kdaj natisniti poroèila blagajne?

Kot je bilo ¾e omenjeno, obstajajo dva naèina fiskalnih poroèil: dnevno in meseèno. Ker edina imena navajajo poroèila iz blagajne, se dajejo dnevno in enkrat v maju za svoj namen.

Dnevno fiskalno poroèilo odra¾a prodajno re¹itev na dan, njen rezultat ali do 24:00. Obstaja mo¾nost tiskanja kasneje, vendar pred prvo transakcijo naslednji dan. Vendar pa je treba upo¹tevati, da bo izpis po 24:00 razlièen datum. Dnevno fiskalno poroèilo nam bo pokazalo znesek, za katerega so bili prodani materiali za ta znani dan.

Davèni urad zahteva in meseèna fiskalna poroèila. Meseèna fiskalna poroèila je treba ustvariti kot rezultat meseca do polnoèi, pred prvo prodajo na drugi dan, ki se zaène v zadnjem mesecu. Meseèno poroèilo je dokazilo, ki se nahaja na blagajni, ki ¹teje vsa predhodno tiskana dnevna poroèila. Tak¹no poroèilo nam ka¾e seznam uspehov v realnem mesecu. Meseèno poroèilo se pripravi le enkrat na mesec.

Èe se dnevno ali meseèno poroèilo pripravlja po polnoèi, pred prvo prodajo in na poroèilu pa bo drugaèen datum, ni dovolj biti ¾ivèen, saj v zadnjem primeru ni treba pojasnjevati.