Blagajna

Vsak zavezanec, ki prodaja blago fiziènim osebam, je dol¾an evidentirati promet z uporabo blagajne. To je naèin za uporabo ustreznih poravnav z davènimi organi. Zato velja za zakon in je jasen.

Kaj pa napaèna blagajna?

O takih pozicijah je treba urediti v tako imenovanem rezervnem denarju. Njena lastnina ni pravna zahteva, tj. V interesu je vsakega direktorja, da o taki re¹itvi razmi¹lja precej vnaprej. Idealen je za preostale vrste izrednih razmer, ki zahtevajo ustrezna popravila opreme. V vrednosti zakona o DDV jasno navaja, da bi moral davèni zavezanec zaradi uspeha pomanjkanja mo¾nosti za vzpostavitev trgovinskega registra s pomoèjo rezervnega blagajnika prenehati prodajati. Rezervni sklad se lahko v praksi za¹èiti pred nepotrebnimi in nepredvidljivimi zastoji. Za¾eleno je, da je treba pripravljenost za uporabo rezervne blagajne sporoèiti davènemu uradu, obvestiti o okvari opreme in zagotoviti informacije o nadomestni napravi.

Na ¾alost, ko se je veliko zgodilo zdaj, brez blagajne, v tekoèi rezervni blagajni, je treba ustaviti prodajo. Tako ne morete dokonèati prodaje in tak¹ni pojavi so nezakoniti, lahko pa so tudi posledice zaradi velikih finanènih bremen. Ne omenja kakovosti, pri kateri bo izvajalec zahteval prejem raèuna.

Zato bi moralo biti enostavno obve¹èati o neuspehu servisne slu¾be za popravila in fiskalnih tiskalnikov po po¹ti, pa tudi o davènih organih glede delovanja zapisov o prometu za trenutek popravila naprave in tako stranke s prostorom pri prodaji.

Samo pri uspe¹nosti spletne prodaje podjetniku ni treba ustaviti svojega dela, vendar ¾eli doseèi veè pogojev - v evidencah mora biti natanèno navedeno, za kateri izdelek je bilo plaèilo sprejeto; plaèilo mora biti opravljeno prek interneta ali po¹te. V tej obliki bo prodajalec - davèni zavezanec popoln do zadnjega, da vstavi raèun za DDV.