Davene blagajne

Vsak davèni zavezanec, ki prodaja blago finanènim osebam, je odgovoren za evidentiranje prometa z uporabo blagajne. To je obrazec, ki vam omogoèa, da z davènimi uradi opravite ustrezne poravnave. Sledi zakonu & nbsp; pravo je osnovno.

Kaj pa uspeh zlomljene blagajne?

O takih stvareh je treba nahajati tako imenovane rezerve gotovine. Predstavitev ni zakonska zahteva, zato je v poslu vsakega mened¾erja vnaprej razmi¹ljati o tak¹nem spro¹èanju. V idealnem primeru se zbira v razliènih izrednih razmerah, ki zahtevajo ustrezno popravilo opreme. Dejstvo je, da Zakon o DDV jasno navaja, da èe davèni zavezanec ne more evidentirati prometa z rezervnim skladom, bi moral davèni zavezanec prenehati prodajati. Rezervni sklad lahko v praksi za¹èiti pred nepotrebnimi in nepredvidljivimi zastoji. Treba je opozoriti, da je treba pripravljenost lastni¹tva iz rezervne blagajne sporoèiti davènemu uradu, govoriti o okvari opreme in zagotoviti informacije o nadomestnem obroku.

Na ¾alost, ko je bila ¾e dodana visoka, se pomanjkanje blagajne, v znesku tekoèih rezerv, strinja s potrebo po ustavitvi prodaje. Torej ne morete dokonèati prodaje, in to poène je nezakonito tudi lahko zdru¾i s posledicami v perspektivi visoke finanène obremenitve. Ne spomnim se kakovosti, v kateri bo èlovek prosil za potrdilo o prejemu.

Zato bi bilo treba èim prej obvestiti o neuspehu servisne slu¾be za popravila in tiskarjih fiskalnega davka in davènih organov o pomanjkljivosti pri upravljanju prometnih evidenc v trenutku popravila naprave, natanèneje pri kupcih s prodajno vrzeli.

Samo v primeru spletne prodaje podjetniku ni treba prenehati s svojo vlogo, vendar to nakazuje na delovanje veè pogojev - voditi je treba skrbno evidenco, za katero blago je bilo plaèilo sprejeto; plaèilo mora biti elektronsko ali po po¹ti. V tem primeru bo prodajalec - davèni zavezanec popoln za vpis raèuna z DDV.