Depresija in tesnoba

Vedno pogosteje sli¹imo probleme, s katerimi se sreèuje pomemben del poljske dru¾be, in sicer problem depresije. Mnogi od nas ne ¾elijo vdihniti v dejstvo, da se malo z du¹evnim zdravjem dogaja. Praviloma se zgodi, da tudi sramujemo. Veliko zaposlenih zaradi sramu, preden se strinjajo, da se ne spopadajo zase, skrijejo to bolezen, namesto da uporabijo nasvete svetovalca na podroèju du¹evnega zdravja.

Na kaj ka¾e depresija in kdaj se lahko pogovarjata drug z drugim? Prvi simptom, ki verjetno daje dejstvu, da se stvar zgodi z lastnim du¹evnim zdravjem, je kronièna ¾alost in depresija, kdaj in veè izgube zanimanja in veselja ¾ivljenja. Ritem, da se oseba, ki trpi zaradi depresije, zaène upoèasniti, ima omejeno samozavest in vznemirjeno koncentracijo. Zdi se, da obstaja v mraèni prilo¾nosti, polna pesimizma. Oseba, ki se prito¾uje na depresijo, je tudi motnja spanja, zato se v tem obdobju ne regenerira in poèiva. Najslab¹i simptom depresije je padec stopnje ¾ivljenjske aktivnosti, ki povzroèi samomor. Ne smemo pozabiti, da je dobra re¹itev za trenutno bolezen takoj¹nje zdravljenje. Dober psihiater Krakov lahko pomaga osebi, ki je depresivna z uporabo stare in stalne farmakolo¹ke terapije. Najpomembnej¹a stvar je, da oseba, ki postane depresivna in se odloèi, da jo bo vzela, je tesno povezana s priporoèili, ki jih bo dobil od zdravnika, ki ga bo zdravil. Drug pomemben korak k ponovnemu du¹evnemu zdravju pri pacientu je, da se zdravijo psihoterapevta in podporo s kartice, ki ji je najbli¾ja. To je izredno pomembno pri igranju z boleznijo. Ne smemo pozabiti, da se oseba, ki se bori z depresijo, zahteva dobro razumevanje, zato je pomembnej¹a vloga skupine in sorodnikov v spopadu z boleznijo.