Eksplozijsko varni telefoni

Oznaka EX je dodatna oznaka, za¹èita pred eksplozijami, ki se uporablja za opremo in za¹èitne metode ali njihove sestavne dele in dele.

Zaradi velikih razlik v varnosti na ozemlju Evropske unije je bila sprejeta odloèitev o uskladitvi osnovnih vrednot v posameznih dr¾avah èlanicah. Enotne pravice so omogoèile veliko la¾ji in moènej¹i pretok blaga med dr¾avami EU. Tako imenujemo Direktiva o novem pristopu, ki se je predstavila kot kljuèna re¹itev za izbolj¹anje sodelovanja med dr¾avami èlanicami.Za eksplozijsko nevarna obmoèja in naprave, ki so namenjene za funkcije v teh okro¾jih, je treba omeniti dva osnovna naèela ATEX (iz francoske atmosfere Explosible:- Direktiva 94/9 / EU ATEX95 Evropskega parlamenta in Evropskega sveta (z dne 23. marca 1994 v okviru usklajevanja zakonodaje dr¾av èlanic o strojih, strojih in za¹èitnih sistemih, ki so prepu¹èeni robotom na obmoèjih, kjer obstaja nevarnost eksplozije, \ t- Direktiva 99/92 / ES ATEX137 (z dne 16.12.1999, ki ureja minimalne zahteve za za¹èito in varnost ljudi na mestih, kjer lahko pride do nevarnosti eksplozije.Vsako EX hrano je treba strogo oznaèiti in opraviti vrsto testov, ki bodo sèasoma odpravili vse tovarni¹ke napake. Direktive Evropske unije, ki jih je Poljska sprejela leta 2003, strogo doloèajo in doloèajo pravila proizvodnje in zagotavljanja tega modela opreme.Veè o Atexu lahko najdete tukaj.