Ex ex cona

V ozadju, kjer lahko zadosti nevarnosti eksplozije plina, meglice ali vnetljivih hlapov, moramo uporabiti ventilatorje, ki so za¹èiteni pred eksplozijami, katerih kakovost potrjuje ne le ugled proizvajalca, temveè tudi oznaka "EX". Ta simbol pomeni vrsto eksplozijske za¹èite protieksplozijsko. Naprava s to oznako izpolnjuje vsa pravila direktive ATEX, vendar je skladnost s kolièinami, ki so zapisane v njej, zdaj zahteva, ki se po¹lje proizvajalcem te standardne opreme. Po drugi strani pa je oblikovalec èrpalne naprave dol¾an oznaèiti eksplozivno nevarno obmoèje in izbrati opremo, primerno za sobo, tako v smislu pisnega dejanja, kdaj in moèi.

Vsak obrat brez kakr¹negakoli razloga za izvedbo kampanje je treba zagotoviti ne v najpreprostej¹i opremi, ki je potrebna za vrtanje, ampak tudi ustrezno izbrane ekstrakcijske naprave, ki bodo skrbele za zdravje in varnost zaposlenih. Seveda so za ta model zgradbe zasnovani industrijski ventilatorji, za katere je znaèilna odlièna kakovost in trajnost tem, ki jih pokrivajo.

https://tit-am.eu/si/

Lahko naletimo tudi na druge vrste univerzalnih industrijskih ventilatorjev, radialnih ventilatorjev in strojev za profesionalno uporabo, v sodobnih celo modelih za vgradnjo v kuhinjske nape in nove vrste opreme z oznako EX za stavbe, kjer obstaja nevarnost onesna¾enja zraka gorljivih plinov. Igra je na voljo v mo¾nostih, ki so na voljo tudi mobilni èip trakovi, in celo vakuumske postaje izvleèki.

Drugi tip so aksialni stenski in vodni ventilatorji, dodatno pa modeli, ki so podatki za vgradnjo na streho stavbe. Za stroje je znaèilna velika optimalna zmogljivost in kakovost sestavnih delov, ki se uporabljajo pri njihovi izdelavi.

Veèji sistemi izmenjave zraka v komercialnih, industrijskih, storitvenih, gastronomskih in originalnih smereh se nana¹ajo na delovanje prezraèevalnih enot, ki so med drugim prilagojene vla¾nost in stopnjo onesna¾enosti zraka iz prostorov.