In enir za razpisno pogodbo

Na¹e in¾enirsko podjetje v Krakovu je mesto, kjer zaradi dela strokovnih in¾enirjev ne obstajajo le specializirani projekti, temveè se pripravljajo tudi najte¾je gradbene dejavnosti. Z uporabo bli¾njih storitev ste lahko preprièani, da vas va¹a gradnja ali tehnièna investicija ne bo razoèarala.

Kdo so na¹i zaposleni? Trudimo se, da ¾enske v svoji ekipi niso le dobro izobra¾ene, temveè tudi dinamièno zmagujejo na dogodku v neposredni specializaciji. Dobro znana mama ne bo pustila za sabo zaradi spreminjajoèih se potreb trga, zato nam je mar, da ekipa na¹ih in¾enirjev zaène lastne kompetence.

Ponudba storitev, ki jih ponuja poljsko podjetje, vedno raste. Kot majhna se ukvarjamo z obliko in posodobitvijo strojev za industrijo, v katerih zdru¾ujemo najkakovostnej¹e komponente. Nudimo in storitev, ki je izvajanje vizije sistemov, ki zahtevajo tudi najbolj napredne optike. Programiranje se prav tako ¹teje za svoje. Na¹i dobri programerji ne skrbi samo za to, da so programi, ampak tudi za to, da imajo varnostne kopije, ki so zelo dragocene za vsako krizno situacijo.

Na¹e in¾enirsko podjetje ponuja ne le strokovno tehnièno pomoè. Pri svetovanju pri na¹ih uporabnikih smo prijazni. Zahvaljujoè poznavanju najsodobnej¹ih tehnologij, smo v èasu, ko vam svetujemo najbolj popoln izhod, ki se ne oblikuje samo s prihrankom podnebja in denarja, ampak tudi z zadovoljstvom pripravljenega projekta. Na¹ sistem vas ne bo razoèaral.