Izjavo proizvajalca o skladnosti

Izjava ES o skladnosti je v pisni izjavi proizvajalca (ali poobla¹èenega zastopnika, da je njegovo delo obièajno pri pridr¾kih Evropske unije. Ta izjava se mora nana¹ati na enega ali veè proizvodov, ki so jasno oznaèeni z imenom ali blagovno znamko ali so druga izrecna referenca. Proizvajalec mora izdelek analizirati in narediti spremembe, ki so potrebne za izpolnjevanje zahtev direktiv.

Hallu Motion

Pred izdajo izjave o skladnosti morajo biti izdelki predmet postopkov ugotavljanja skladnosti, po potrebi pa tudi (ker izhajajo iz lastnih predpisov, da morajo ti izdelki pridobiti dobre certifikate. Postopek ugotavljanja skladnosti se pripravi z izvajanjem posebnih zaporedij ukrepov. Tako obstajajo ti moduli, ki so obièajno urejeni z velikimi èrkami. Izbira tega zaporedja je odvisna od proizvajalca, ki ga verjetno izbere po lastnem mnenju iz ponudbe, ki mu je predstavljena v informacijah in v zvezi z doloèenim izdelkom. Pri tehnièno povpreènih izdelkih lahko zaporedje pride samo iz modula (npr. Modul A, za naprednej¹e izdelke pa so to te¾ki postopki (npr. Pri uspe¹nosti merilnika elektriène energije lahko proizvajalec izbere module B + D, B + F ali H1 . Potem so dokumentirani potek in uèinki dejavnosti. Proizvajalec na izdelke daje CE izjavo o skladnosti. Velika odgovornost, povezana z izdajo izjave o skladnosti s strani proizvajalca, izhaja iz zadnjega, da je mo¾no, da izdelek, za katerega je bila pripravljena dokumentacija, izpolnjuje vse kljuène zahteve, medtem ko je skladen z osnovnimi predpisi.Sporazum ES o skladnosti mora vsebovati podatke v skladu z naslednjo predlogo (v skladu z odlokom ministra za infrastrukturo z dne 11. avgusta 2004, v bistvu, naèini razglasitve skladnosti gradbenih proizvodov in naèin oznaèevanja z gradbeno oznako:1. Enotni identifikator izdelka - ¹tevilka XXXX2. Ime in naslov proizvajalca - in èe je takrat ¾elen - njegov evropski poobla¹èeni zastopnik3. Ta izjava o skladnosti je izdana izkljuèno na odgovornost proizvajalca (ali monterja.4. Kaj je predmet deklaracije - identifikator izdelka, ki bo zagotovil reprodukcijo njegove vsebine, èe je potrebno - prilo¾ite sliko5. Predmet navedene izjave je podoben zdravi zakonodaji Skupnosti (seznam.6. Sklicevanja na specifikacije ali sklicevanja na usklajene standarde - na katere se nana¹a izjava7. V dobrih primerih morate vkljuèiti podatke o prigla¹eni dru¾bi, ki je posredovala in izdala potrdilo8. Druge dodatne informacije, kot so: v imenu katerih je bil podpisan, datum in plo¹èa izdaje, polo¾aj, ime in podpis.Po izdaji izjave o skladnosti lahko izdelek pridobi oznako CE. Prisotnost te oznake na embala¾i izdelka pravi, da ustreza zahtevam direktiv EU. Zadevajo vpra¹anja, povezana z varovanjem zdravja in kraja, varnostjo uporabe in opredeljujejo nevarnosti, ki jih mora proizvajalec odpraviti. Èe je izdelek predmet ugotavljanja skladnosti, vendar nima izjave o skladnosti, se ne sme vkljuèiti v nakup ali rekonstruirati pri dodelitvi na podroèje Evropske unije. Proizvajalec zbira deklaracijo ali uspe, èe prevzame svoj sede¾ zunaj Evropske unije - s strani njenega evropskega poobla¹èenega zastopnika.