Izraeuni trdnosti moenostnih polov

Ostelife

Natanèno doloèanje okusa in stila obremenitev je potrebno za oceno tehniènega stanja opreme, izbiro materialov, navedbo vzrokov ¹kode ali predloge za spremembe in restavracije.

Glede na zgoraj navedeno uporabljamo numeriène metode za natanèno doloèanje nivoja obremenitev, v sedanji predvsem metodi konènih elementov (MKE.Metoda konènih elementov lahko deluje tudi na statiène in uèinkovite elemente. Pri dinamiènih dogodkih je pomembno vpra¹anje, na primer, hitrost sprememb obremenitve, trenje in medijski tokovi. Izraèuni Mes so bolj v smislu doloèanja vzrokov za neuspeh in unièenje.Tipiène analize, povezane z izraèuni mejnih vrednosti, se nana¹ajo predvsem na:- preverjanje stanja napetosti in deformacij na koncu doloèitve kritiènih mest, \ t- prilagoditev oblike v obliki zmanj¹anja intenzivnosti konstrukcije, \ t- preverjanje vzrokov ¹kode in njihovih prihodkov za dejavnosti, \ t- modeliranje ulitkov in tokov.Poleg tega so izraèuni v pomorskem sektorju pomembnej¹i kot kdaj koli prej. Pri oblikovanju plavajoèih ali potopnih konstrukcij postajajo podrobne analize MKE o njihovi trdoti in drugih znaèilnostih kljuè do varnih in gospodarnih re¹itev.Najbolj ekonomièno je pripraviti predhodne analize v zgodnji fazi projekta. To vam bo omogoèilo, da se izognete napakam pri nadaljnjem oblikovanju. Najpomembnej¹i element izraèunov je doloèitev trenutne trdnosti konstrukcije. Tako v celoti kot v osrednjih vozli¹èih. Izraèuni mer se uporabljajo za ugotavljanje utrujenostne trdnosti.V dana¹njih letih je pri¹lo do revolucije v izraèunih neredov in se postopoma oddaljila od nedopustnosti lokalnega videza materiala. V zadnji pogodbi je la¾je predvideti ekstremne izku¹nje in za¹èititi vodne nesreèe, ki se lahko pojavijo. Trenutno obstajajo prizadevanja za razvoj standardov za zmanj¹anje ¹kode, povzroèene med trkom. Velik porast v obraèunu mesa so spro¾ili projekti EU "Harder" in "Cilji". Uporaba raèunalnika se poveèuje.