Jezikovnega znanja

Biti dr¾avljan sveta se obvezuje. Smo v svetu, v katerem vo¾nja tudi v najbolj oddaljenih kotièkih sveta ni veè le nerealna otro¹ka sanje. Da bi se premaknili v povsem drugaèno realnost, nam zdaj ni treba be¾ati pri delu, vse kar moramo storiti je, da se vrnemo na letalo in po nekaj urah, pre¾ivetih na nebu, se bomo ustavili na kopnem, da bi spoznali kulturo, ki nas deli od 180 stopinj. Zato je pomembno, da se uèimo tuje jezike in jih obdr¾imo vsaj v komunikacijskem obdobju.

Po zadnjih podatkih na svetu deluje 201 dr¾av. Mnogi od njih, poleg loèenega delovanja in slogov, imajo tudi na¹ dom, edinstven uradni jezik, vèasih veè kot sam. Na njihovem obmoèju so se razvila tudi regionalna nareèja, kot je na primer ka¹ubsko ali ¹lezijsko nareèje. Na ¾alost ni pri¹el na svet tudi uslu¾benec z nadpovpreènim, celo izjemnim spominom, ki mu je dal dobro obvladovanje veè kot sto jezikov. Èe temi pristopimo bolj logièno in analiziramo celo na¹o najljub¹o okolico, lahko opazimo, da bo med na¹imi sosedi te¾ko najti osebo, ki vodi veè kot tri tuje jezike.Delovanje nekaterih poklicev je neloèljivo povezano z nekaterimi stiki z ljudmi z razliènih koncev sveta. Èe se ne moremo imenovati hiperpoliglot, vendar ne govorimo popolne angle¹èine, nem¹èine, franco¹èine, ¹pan¹èine, norve¹èine in italijan¹èine, nam bo lahko svetoval tolmaè. Nekdo, ki nas lahko spremlja na poslovnih sreèanjih z drugimi partnerji, prav tako redno prevaja besede, ki jih predlagata obe strani. Tak¹na re¹itev je rojena, da je dobra, èe ¾elimo imeti pozitiven obèutek in padec profesionalno, ne bomo uporabili prevajalca pri organizaciji aplikacije za pametne telefone, vendar ne bomo prosili sogovornika, da zabele¾i vse njegove izjave, da lahko ovire preverijo njeno uspe¹nost v neustreznem slovarju. Tolmaè ne bo samo izbolj¹al vodenja poslovanja, temveè bo tudi ustvaril, da bomo v oèeh izvajalca videti bolj zaupanja vredni.