Kako poveeati ueinkovitost ekipe

Nihèe ne dvomi, da bomo porabili v èasu dinamiènega razvoja raèunalni¹tva. ©e veèji odmerek va¹ega doma je odvisen od raèunalnikov in programske opreme. Na ¾alost je to takrat, ko se vam zdi, da je pomembna faza oèesa, nekaj slabega. Zaradi medsebojne odvisnosti programerjev v stanovanju ¾ivimo zaradi poveèanja uèinkovitosti na¹ega dela in ustvarjanja drugih stanovanjskih enot. Nekateri od nas so podcenjevali vlogo, ki jo igra pri ustvarjanju bogate skupnosti raèunalni¹tva.

®e nekaj èasa se pogosteje sreèujemo z naèinom ERP. Mnogi moji lastniki so uporabili ta naslov, èeprav mi niso mogli pojasniti, kaj je v njem. Pogosto se je pojavljal tudi na radiu in televiziji. Nekega dne sem se odloèil, da ugotovim, kaj sistem ERP resnièno je. V zadnjem èlanku bom povzel tisto, kar sem se nauèil.ERP je kratica za Enterprise Resource Planning. To pomeni konec tistega, kar je "razmi¹ljanje podjetja virov". To je naslov aplikacijskih sistemov IT, ki segajo v integracijo celotnih procesov, ki so pozicije na drugih ravneh podjetja. Sistem erp omogoèa, da se knjiga optimizira v moènih vidikih delovanja podjetja, ki uporablja tako programsko opremo. To med drugim poteka na spletnih mestih, kot so upravljanje èlove¹kih virov, finance, logistika ali proizvodnja. Ta programska oprema je zaradi strukture, ki temelji na modulih in veèopravilnosti, predstavljena ¹e pomembnej¹im podjetjem. To deluje z lepim izbolj¹anjem celotnega dela in izbolj¹anjem celotnega obstoja podjetja. Kot rezultat, rastejo in zaslu¾ijo posamezne zaposlene. Seveda je upravljanje dru¾be najbolj ugodno, vendar pa se polo¾aj ljudi, ki sedijo na globlji ravni podjetja, opazno izbolj¹uje.Vzemimo kratek pregled industrij, na katere se nana¹ajo ERP sistemi. Tukaj lahko navedete mleèno industrijo, jeklene storitvene centre, trgovino, finanèno svetovanje, industrijo, povezano z gojenjem rastlin in bistveno nove. Posebej varna je uporaba omenjene programske opreme v drugih raziskovalnih ustanovah, kar pomeni izjemno visoko stopnjo uèinkovitosti raziskav.