Metalur ki prah

Proizvodne tehnolo¹ke procese spremlja emisija pra¹nega onesna¾enja, zlasti pri pridobivanju surovin, drobljenju, mletju, me¹anju in presejanju. Poleg hrupa so industrijski prah najveèja nevarnost za zdravje ljudi, ki sedijo v tak¹nem okolju.

https://movement-system.eu/si/Motion Free - Preprosta formula za učinkovitost sistema gibanja!

Zaradi zdravstvenih koristi prahu delimo na:- dra¾ilni prah, \ t- strupeni prah, \ t- alergen prah,- rakotvorni prah, \ t- vlaknasti prah.Glavna naloga na mestu, kjer nastaja onesna¾enje s prahom, je moèno prepreèevanje z uporabo iste in kolektivne za¹èite pred prahom.Individualna za¹èita vkljuèuje:- respirator za enkratno uporabo,- polmaske z izmenljivimi filtri in absorberji, \ t- igre z izmenljivimi filtri in absorberji, \ t- èelade in za¹èitne nape.Kolektivna za¹èita pred prahom vkljuèuje: prezraèevalne in prezraèevalne sisteme, sisteme za ekstrakcijo prahu, prostostojeèe puhala in ventilatorje.Razredne naprave razgradimo v: suhe in mokre zbiralnike prahu.Najpogosteje uporabljani zbiralniki prahu so: usedalne komore, zbiralniki prahu s filtrirnim slojem, cikloni in multicikloni, elektrostatièni filtri, mokri zbiralniki prahu.Komora za usedanje je pijaèa iz najenostavnej¹ih zbiralnikov prahu z nizkimi stro¹ki gradnje. Prednost te re¹itve je nizka uèinkovitost odstranjevanja prahu, zato se obièajno dajejo v kombinaciji z drugimi zbiralniki prahu. Filtri so zelo uèinkoviti. Glede na keramièni in metalur¹ki sektor so to edini izbrani naèini odstranjevanja prahu. Zbiralci mokrega prahu uporabljajo vodo za nevtralizacijo nastalega prahu. Stranski uèinek je odpadna voda, nastala na koncu prenosa onesna¾evalcev v tekoèino. Za potencialno eksplozivna obmoèja je treba uporabljati posebne, individualne re¹itve, za katere morajo biti naprave za odstranjevanje prahu ATEX certificirane.Izbira naprave za odstranjevanje prahu je na voljo v industriji in pri doloèenih tveganjih.