Modna revija

Prej¹njo soboto je potekal prikaz najnovej¹e zbirke lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je pritegnil veliko gledalcev, ki so raje preverjali, kaj so oblikovalci ustvarili za prihajajoèo sezono. Med obèinstvom smo lahko razumeli tudi ¹tevilne znane osebnosti, novinarje in politike.Prefinjena predstava je ¹tela najmanj¹e podrobnosti in vse je pri¹lo brez ovir. Na poti smo lahko obèudovali modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano obleko. Njihovo delo je bilo v celoti izdelano iz domaèih in obèutljivih tkanin z velikimi barvitimi barvami, vkljuèno z bomba¾em, lanenim perilom in svilo. Na¹e novinarje je najbolj zanimalo zraèno, barvito maksi krilo v popolnoma pripravljenem kvaèkanju. Med njimi je u¾itek vzbudila èipka, romantiène obleke in bluze z volanèki in vezenim bikinijem. Za poletne obleke so oblikovalci za ¾enske med drugim predlagali pletene klobuke z dolgimi kro¾nimi kri¾i¹èi, okra¹ene s èipko in originalnimi cvetovi.Po koncertu je potekala dra¾ba lepe poroène obleke, izdelane predvsem za moderno prilo¾nost. Obleka je bila prodana osebi, ki je morala ostati anonimna. Poleg tega je bilo prodanih ¹e veè oblaèil iz najnovej¹e kolekcije. Dohodek iz zadnje dra¾be bo preveden v otrokov dom. Poudariti je treba, da podjetje voljno podpira razliène zlate in pozitivne delnice. Njeni lastniki so veèkrat postavili svoja dela na dra¾be, nato pa je bila prodajna toèka celo obisk nekaterih tovarn.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najnovej¹a kolekcija pred trgovinami hitro pri¹la do trgovin. Poleg tega je napovedal, da ima podjetje predpostavko raèunalni¹kega trgovanja, v katerem bi bile potrebne zbirke, razen v stacionarnih skupinah.Lokalna oblaèilna znamka obstaja sama med najveèjimi proizvajalci oblaèil na tem obmoèju. Po vsej dr¾avi ima nekaj tovarn. Zaposluje veè tisoè zaposlenih, v sodobnih, predvsem pa v najbolj zanimivih kroja¹kih, kroja¹kih in oblikovalskih kroja¹kih obrtnikih. Ta institucija obèasno vodi zbirke v koaliciji z visokimi poljskimi oblikovalci. Te zbirke u¾ivajo tako veliko popularnost, da se tisti, ki so pripravljeni v enem jutru, ¹e pred odprtjem trgovine zlo¾ijo v dolge èakalne vrste. Te zbirke so rezultat istega dne.Izdelki te avtoritete iz mnogih hitrih let so polni velikega priznanja med prejemniki, tudi zaradi tega, ko in v tujini. Pisanje o njej, se zdi, da ne omenja moè zadovoljstva, ki jo je dovolila, in kako ¹tejejo, da so dobièki najvi¹ja cena.

Oglejte si trgovino: Enkratna cena oblaèila