Nakup avtomobila brez

Pri pripravi mnenja o nakupu avtomobila bi morali razmi¹ljati v osrednjem zaporedju, ali pa bomo iskali model, ki je kot nala¹è za nas v prodajalni avtomobilov, ali pa bomo uporabili zbirko komisije. Obe re¹itvi ustvarjata neposredne lastnosti in prednosti in med njimi bo za nas lep¹e, odvisno od va¹ih individualnih preferenc tudi finanènih podatkov. Najveèja prednost rabljenih avtomobilov in tudi pomanjkljivost novih je njihova cena. Zahvaljujoè dejstvu, da so cenej¹i od avtomobilov neposredno iz salona, lahko za edini znesek kupimo model tudi za vi¹jo kakovost. Vrednost avtomobila, ki zapusti salon, takoj zaène padati. Po enem letu se zmanj¹a za pribli¾no 30 odstotkov, po treh letih pa ga bomo lahko prodali le za 40 do 50 odstotkov nakupne cene. Upad ¹tevila je ¹e posebej drastièen v uspehu zelo elegantnih avtomobilov, ki se uporabljajo kot luksuzno blago. Zato je najbolj donosno kupiti triletni avto. Od norme tudi niso izkori¹èene, njihova cena pa je v stiku s pravilno kakovostjo in videzom avtomobila najuèinkovitej¹a. Nakup starega avtomobila (kljub dejstvu, da je vèasih veliko poceni, se lahko izka¾e za usodno odloèitev. Prviè, poraba za izbolj¹ave je lahko bolj prijetna kot en avtomobil nazadnje. Drugiè, morda smo ¾rtev sleparja, ki prikriva razliène napake in draga dejstva, kot je dokaz napredka.

Prednost novih avtomobilov je zagotovo, da lahko izbiramo notranjost in barvo. Tudi najmanj¹e podrobnosti se lahko izberejo za tesne potrebe in interese. Nakup avtomobila iz druge roke vam dejansko ne omogoèa, da izberete ¹ir¹o na koncu, da se v pomembnih trenutkih pomikate. Velika izbira, ki jo ponujajo saloni, je navsezadnje sposobna izpolniti prièakovanja tudi najbolj zahtevnih voznikov. Avto, kupljen v salonu, ima garancijo, ki je taka prednost, vendar tudi z novimi stro¹ki. Popravke smo dol¾ni sami financirati iz tradicionalnega izkori¹èanja, zato da jih ne bi izgubili, jih moramo opraviti v poobla¹èenih salonih, kjer so veliko dra¾ji. Nakup avtomobila je operacija, med katero moramo poskrbeti, ne celo njene vrednosti, ampak tudi morebitne stro¹ke, povezane z njeno uporabo. Pri nakupu avtomobila v razstavnem prostoru smo lahko preprièani, da ga ne bomo uporabljali za njegovo obliko, ampak bo hitro izgubil denar na cene, zato bo morebitna prodaja za nas neugodna. Èe sprejmemo tvegano odloèitev o nakupu rabljenega avtomobila, se lahko prika¾e kot dobro brez dna in denar, ki je izgubljen na njem, se bo izkazal za razsipno izgubljen od vlo¾enega. Torej bi morali imeti dober pregled nad njegovim videzom in ravnanjem z doloèenim nezaupanjem do obrazov, iz katerih ga sprejmemo. Vredno je, da preidemo na dokazano komisijo, ki uporablja pozitivno mnenje. Zato je zagotovilo, da ne bomo postali ¾rtev goljufa. Prosimo, da natanèno ocenite svoje finanène zmogljivosti. Novi, èeprav rabljen, avto je najbolj smiselna mo¾nost, navsezadnje je edinstvena stvar, kar bomo za najbolj¹e zdravilo omogoèili.