Nem ki rezalnik

Motion Free

Atexovo usposabljanje ali obseg usposabljanja je komentirano in prilagojeno potrebam znanega posameznika ali organizacije. Naslednji seznam prikazuje najpomembnej¹a vpra¹anja, na podlagi katerih se oblikuje konèni naèrt usposabljanja. Ta seznam se lahko v nekaterih primerih poveèa z dodatnimi vpra¹anji.

Atex usposabljanje vkljuèuje:pravne podlage v zvezi z varnostjo pred eksplozivi: direktiva 137 ATEX in nacionalna ureditev,Direktiva ATEX95 in nacionalni predpisi; & nbsp; vzajemni odnosi med direktivama ATEX137 in ATEX95,pravna podlaga za po¾arno varnost: Odlok Ministrstva za notranje zadeve in upravo z dne 7. 6. 2010 o po¾arni za¹èiti prostorov, gradbenih objektov in stanovanj; vzajemnih odnosov s pravilom ATEX137,pomembna pravila za razvrstitev in lokacijo eksplozijsko ogro¾enih obmoèij; ekstremna ocena primernosti eksplozivnih parametrov plinov, tekoèin in hlapov prahu,elektrostatièna ozemljitev - pomen te¾av, primerov in mo¾nih tehnolo¹kih re¹itev,vrste eksplozijske za¹èite, ki se uporabljajo v sektorju, in glavna pravila za njihovo izbiro; glavna naèela varovanja procesnih naprav pred nevarnostmi eksplozije,primeri enot, ki prikazujejo uèinkovitost uporabe posameznih sistemov za za¹èito pred eksplozijami,glavna naèela varnega pisanja in vzdr¾evanja strojev v bli¾ini nevarnosti eksplozije,primeri eksplozij v industriji,stopnjo in razpolo¾ljivost prezraèevanja ter obmoèje eksplozijsko ogro¾enega obmoèja, dokaz o plinskih napeljavah, vodik, plin propan-butan, acetilen; polnilne toèke za baterije, omarice za skladi¹èenje kemikalij,elektrièni stroji v potencialno eksplozivnih obmoèjih - splo¹ne smernice za naprave za vgradnjo,gro¾njo nevarne nesreèe v sektorju; izbrane te¾ave, povezane s skladi¹èenjem, odpra¹evanjem, sistemi za ravnanje s premogom v elektrarnah, omejitve, povezane z uporabo sistema za razbremenitev eksplozije,procesov in hitrih nevarnosti na vodih biomase.