Obeinskih nesree

Vzroki za primere se redno preverjajo, da se zmanj¹a tveganje njihovega ponovnega pojava v perspektivi. Rezultati raziskav jasno ka¾ejo, da so vzroki nesreè zelo pogosto drugaèna vrsta nadzora v bistvu varnosti strojev. Te¾ave, povezane z nepravilno uporabo in delovanjem strojev, se pojavijo v kateri koli fazi njihove ¾ivljenjske faze. To deluje v obdobju specifikacije, kot tudi pri naèrtovanju, proizvodnji, obratovanju, vzdr¾evanju, spreminjanju itd.

Certifikacija strojev ustvarja na mestu odpravo nevarnosti, ki se lahko pojavijo v delovnem okolju. Stroji, ki uporabljajo uporabljena potrdila, so testirani in preizku¹eni za primernost. Raziskava zajema posebne priljubljene predmete in elemente. Preverijo se pravila ravnanja in uporabijo se opisi, s katerimi se olaj¹a delojemalcem na podroèju pravilne uporabe strojev in naprav. Potreba po certifikatih ene od organizacij in opreme izhaja predvsem iz predpisov EU: veljavnih direktiv, notranjih predpisov itd.

Delavci zaupanja in higiene stvari lahko sodelujejo v obtokih in vajah na podroèju certificiranja strojev. Znanje, preverjanje in uèenje, pridobljeno v èasu takih teèajev in usposabljanj, prispevajo k stalnemu zmanj¹evanju odstotka nesreè na delovnem mestu, tako smrtno kot prvotno. Sodelovanje pri stro¹kih in usposabljanju iz oddelka za certificiranje organizacije in opreme prina¹a delodajalcem celo vrsto ugodnosti. Izobra¾eni ljudje so jamstvo za pravilno uporabo strojev in ohranjanje standardov varovanja zdravja in higiene.