Ontolo ka varnost

Podjetniki se vèasih borijo s pomanjkanjem èasa ali pomanjkanjem mo¾nosti za nadzor poslovanja v mo¾nostih èasa.Izumi, kot so pametni telefoni, ki so prinesli 21. stoletje, so na¹li uporabo na tem podroèju.

Spletni program Optima je sistem, ki vam omogoèa opazovanje dejavnosti blagovne znamke v sobi - vse kar potrebujete je telefon ali tablièni raèunalnik z dostopom do interneta. Kljuè za pridobitev konkurenène prednosti je preprosta. Program Optima je idealen za uspeh vodenja majhnega ali srednje velikega podjetja.

Program Optima je orodje, ki ¾e ponuja veè kot 60.000 uporabnikov. Mnenja o elementu te programske opreme so pozitivna. Podjetniki se nasmehujejo od u¹esa do u¹esa ob pomisleku o programski opremi, ki njihovo podjetje nagrajuje v okolju drugih. Kaj je dobro, program je orodje za optimizacijo knjige na podroèjih, kot so raèunovodstvo ali davèno svetovanje.

Sistem je popolnoma intuitiven in zato funkcionalen v uporabi, v primeru te¾av pa bo pomoè pomagala celotna ekipa tehniènih pomoènikov. Odgovorili bodo na vsa zaskrbljujoèa vpra¹anja in pomagali pri te¾avah s programsko opremo.

Z vlaganjem v revijo optima vlagate v podjetje, ki skrbi za zadeve strank za neprekinjeno obdobje 25 let. Comarch izvleèe v voditeljevo stali¹èe o prodaji ERP in njihov odlièen online optima program je trgovini olaj¹al vodenje velikega ¹tevila podjetnikov.

Program Optima zagotavlja varnost podatkov tudi na mobilnih napravah, ljudje, ki hodijo v dosegu, lahko to storijo brez strahu pred uhajanjem podatkov ali napadom sistema s strani tretjih ¾ensk. Strokovnjaki skrbijo za varnost strank, kar storilcem kaznivih dejanj ne omogoèa prostega delovanja.

Comarch je tudi prilo¾nost za ustvarjanje aplikacije za potrebe podjetja, tako da lahko preprosto preverite, da podjetje z dolgo tradicijo obravnava vsakega uporabnika posebej z najdalj¹im mo¾nim vplivom, ne glede na kolièino akcije.

Program bo optimiziral kolièino èasa, porabljenega v praksi, zaradi inovativnih avtomatiziranih tehnologij, ki nadzorujejo vse dejavnosti in pomagajo ohranjati popolno skrb za podjetja.

Z izbiro spletnega programa optima izberete najprimernej¹o re¹itev za va¹e podjetje, tako da si boste sami zagotovili element, ki ga bo nagradil na trgu.