Piaseczno blagajne

Z uporabo blagajne je izpolnjena obveznost fiskalizacije prodaje. Ta re¹itev se uporablja v nizkih komercialnih in servisnih prodajalnah, kjer ni potrebe po upravljanju skladi¹èa. S pomoèjo blagajne lahko natisnete povzetek poroèil o prodaji in podrobna poroèila.

Registrske blagajne z elektronsko kopijo omogoèajo tiskanje iz spomina, vkljuèno s kopije fiskalnih dnevnih poroèil in kopij vseh prejemkov ali dan. Pred nakupom blagajne moramo ugotoviti, ali v prihodnosti ni treba kombinirati blagajne z raèunalnikom. Danes je v sezoni veliko denarja. Ni varno, da lahko delajo z raèunalnikom, èitalnikom kod ali celo predalom, zato je vredno naroèiti sestanek s strokovnjaki, preden kupite blagajno in izberete pravo napravo. Davèna blagajna, ki je namenjena za sodelovanje z lastnimi zmogljivostmi.

Blagovne znamke srednjega razreda in sistemske blagajne se lahko enostavno pome¹ajo z raèunalnikom, na katerem je nalo¾ena programska oprema za trgovanje. Prodaja poteka z uporabo blagajne, vendar je za doseganje posodobitve ravni zalog v raèunalniku na zaèetku mogoèe prebrati prodajo iz blagajne. Tudi s sve¾im blagom ali s spremembo shranjenih cen. Najprej delamo v prodajnem projektu, nato pa se vrnemo k valuti. Prodaja, ki ¾ivi od zneska, ko je raèunalnik izklopljen. Prodaja potrdila o prejemu po prejemu ali v razsutem stanju se po¹lje programski opremi iz blagajne. Pri tem pristopu vse blago naèrtuje neposredno vtiènico v skladi¹èu, zato je baza dovolj velika, da pospe¹i prodajo, na blagajni pa je treba uporabiti bralnike èrtnih kod, v objektu pa olaj¹ati vstop izdelkov v skladi¹èe. Vedno preden izberete blagajno in program, uporabite informacije strokovnjakov, ki bodo izbrali dobro konfiguracijo za potrebe.

V nekaj preprostih denarnih trgovske dru¾be in raèunalnik, ki ga lahko zamenjate z novo re¹itev, ki temelji na va¹i POS zaslonom na dotik, na katerem je nalo¾en trgovanje programske opreme. Raèunalnik mora dati tiskalnik ob blagajni hodil v in vpliv z zaslonom tiskanih prejema.