Poliranje planeta zemlje

Atmosfera, tj. Plinski ovoj, ki obdaja planet Zemljo, se lahko ¹teje za neeksplozivno ali eksplozivno. Za neeksplozivne titre obstaja v polo¾aju, kjer v njem ne sedijo eksplozivna sredstva, kar zagotavlja uporabo vseh standardnih izdelkov.

In eksplozivno, kadar predstavljajo sestavine v plinu ali prahu, ki se lahko ¹tejejo za eksplozivne. Za izjemno nevarno obmoèje je izbrana eksplozivna atmosfera.Doloèitev eksplozijsko ogro¾enih obmoèij se opravi na podlagi razvrstitve na verjetnostni platformi in po nastanku eksplozivnega ozraèja. Lahko govorimo o vnetljivih plinih, megli ali vnetljivih parih ali vnetljivih tekoèinah.

V treh conah so primerni kupi plinov, meglic in hlapov vnetljivih tekoèin:- cona 0 - za katero je znaèilno, da je prostor, v katerem je vedno prisotna eksplozivna atmosfera, ki vsebuje vnetljive snovi v obliki plinov, meglic in hlapov, ali dolgo èasa, \ t- cona 1 - v kateri so te gorljive snovi le obèasno med normalnim delovanjem, \ t- cona 2 - v kateri se eksplozivna atmosfera ne pojavi med pravilnim delovanjem, in èe je - se razvija za kratko obdobje.

Nasprotno, vnetljive tekoèine razlikujejo podroèja, kot so:- cona 20 - v kateri se eksplozivno ozraèje v obliki oblaka vnetljivega prahu stalno i¹èe za dalj¹e obdobje- cona 21 - v kateri se med normalnim delovanjem lahko pojavi oblak vnetljivega prahu, \ t- cona 22 - v kateri se oblak vnetljivega prahu med normalnim delovanjem ne pojavlja, in èe se pojavi - se brani le kratek èas.

Pojav eksplozijsko ogro¾enih obmoèij zahteva posebno upo¹tevanje standardov zaupanja in higiene pri delu.