Poravnavo z davenim uradom za prodajo stanovanja

XG-55XG-55 - Naravni energetski stimulator za najbolj oblikovano silhueto!

Vsak zavezanec, ki opravlja prodajo finanènim osebam, je prisiljen bele¾iti promet s pomoèjo blagajne. To je naèin za ustrezno poravnavo z davènimi organi. Iz zakona izhaja, da je pravo gotovo.

Kaj pa neuspeh fiskalne blagajne?

Za¾eleno je, da se na takih polo¾ajih zagotovi tako imenovana rezervna gotovina. Njegova odtujitev ni zakonska zahteva in v vsakem vlagatelju je, da o takem spro¹èanju razmi¹lja vnaprej. Odlièno se sreèa v ¹tevilnih izrednih razmerah, ki ¾elijo popraviti ustrezno opremo. Dejstvo je, da zakon o DDV jasno doloèa, da mora davèni zavezanec v uspehu nezmo¾nosti registrirati promet prek rezervnega sklada ustaviti prodajo. Rezervni urad lahko shrani nepotrebne in nepredvidljive zastoje knjige. Treba je opozoriti, da je treba pripravljenost za èrpanje iz rezervne blagajne sporoèiti davènemu uradu, obvestiti o okvari opreme in seznaniti se z nadomestno napravo.

Na ¾alost, ko je bilo omenjeno zgoraj, je pomanjkanje blagajne v tej rezervni blagajni povezano s potrebo po ustavitvi prodaje. Dolgo je, ker prodaje ni mogoèe dokonèati, tak¹ne usmrtitve so nezakonite in se lahko zave¾ejo posledicam visokih finanènih bremen. Ne prevzemamo kakovosti, v kateri bo tip prosil za ustrezen raèun.

Zato je treba obvestiti o neuspehu storitve, ki jo popravljajo blagajne in po¹tni fiskalni tiskalniki, pa tudi o davènih organih glede prekinitve pri delovanju evidence o nakupu za obdobje popravila naprave in seveda kupce o molku v prodaji.

Samo v primeru spletne prodaje podjetniku ni treba prekiniti svojega dela, ampak mora biti opravljeno z veè pogoji - voditi je treba skrbno evidenco o tem, za kateri izdelek je bilo plaèilo upo¹tevano; plaèilo mora biti elektronsko ali po po¹ti. V tem primeru bo prodajalec - davèni zavezanec imel pravico, da zadnjemu vstavi raèun za DDV.