Prevod spletnega mesta mozilla

Prevajanje besedil, ¹e posebej z jezikom, s katerim smo vodil, lahko zagotovi veliko te¾av. Èe smo zainteresirani samo prevod èlanka na spletu, ki je odvisna prebral v lokalnem jeziku, poznavanje osnov jezika, s katerim bomo pojasnjevali, bi se morali sooèiti doma.

Tak prevod zagotovo ne bo kakovosten, vendar nam bo vsekakor omogoèil, da razumemo vso idejo in naèrt, kaj nam je dal avtor.Stanje je drugaèno, èe ¾elimo prevajati bolj obèutljivo besedilo in morda celo dokument. Zaprise¾eni prevajalec uporablja posebej zapeèaten peèat, ki ima informacije, kot so njegovo ime, priimek, jezik, v katerem je na voljo prevajalska licenca, in knjiga na seznamu zaprise¾enih prevajalcev. V katerem koli prevedenem dokumentu je veè znanja o tem, ali je bil prevod ustvarjen iz va¹ega prevajanja, kopiranja, odlomka ali morda izvirnika. Prevodi dokumentov so lahko tudi iz polj¹èine v oddaljeni in obratno. Èe i¹èete zaprise¾enega prevajalca, lahko obi¹èete spletno stran Ministrstva za pravosodje, kjer dobite popoln seznam prisegelih prevajalcev, ki imajo koristi od poenostavitve ustvarjanja tega dohodka v va¹i regiji. Ministrstvo za pravosodje ureja tudi plaèilo zaprise¾enih prevajalcev, èe delajo za dr¾avne institucije.Èe na¹ dohodek ni prevelik in ¾eli, da nam damo najmanj¹o kolièino denarja, v nobenem primeru ne gre za uporabo brezplaènega prevajanja dokumentov na spletu. Na spletnih straneh, ki ponujajo take storitve, se navadno uporabljajo preprosti prevajalci, prevodi dokumentov, ki so jih izdelali, so le okvirni. Imajo veliko napak, ker lahko prevedejo samo eno besedo ali besedno zvezo, ne bodo dali celotnega pomena besedila, niso strokovni in ne bodo ocenjeni v nobeni instituciji.