Prevod tehnienih elankov

Direktiva atex je zakon, ki ga je izdala Evropska unija in ki ureja zahteve, ki jih morajo izdelati izdelki, ki se uporabljajo kasneje na obmoèjih, kjer obstaja nevarnost eksplozije. Direktiva atex zato obvezuje vsakega proizvajalca tak¹nega pohi¹tva, da dose¾e ustrezen certifikat, ki potrjuje skladnost tehnolo¹ke dokumentacije in stanja naprave s strogimi varnostnimi zahtevami, ki jih pred proizvodi.

Direktiva opredeljuje razliène znake v zvezi z vrsto opreme ali kako se bo kasneje uporabljala. Pomembno vpra¹anje je doloèitev ustrezne razvrstitve eksplozijsko ogro¾ene cone. To raziskovanje opravi posebno podjetje, ki je organ na podroèju izdaje potrdil o skladnosti izdelkov z atexom.

Direktiva atex vkljuèuje tudi klasifikacijo skupin primernih eksplozijsko varnih naprav, ki so odgovorne za za¹èito opreme pred eksplozijo, in ljudi pred nevarnimi po¹kodbami, skupaj z izgubo ¾ivljenja.

Le malo podjetij na Poljskem ima pravico pregledati in videti sadje in ga potrditi o skladnosti z direktivo atex. Vsakdo, ki mora odstraniti opremo, ki ¹èiti pred eksplozijo ali je primeren za uporabo v coni, ki je v nevarnosti za zaèetek, se mora osredotoèiti predvsem na preuèevanje, ali ima blago ustrezno potrdilo skupaj z atexom.

Predvsem pa mora vsak, ki proizvaja opremo, izdelano za take namene, predlo¾iti tak¹no potrdilo, ker obstaja, v skladu z nasveti, ki so potrebni za prodajo tak¹nih izdelkov. Zaradi uporabe strogih standardov in dobre izbire podjetij, ki bodo lahko dobila poznej¹e mnenje, je direktiva atex uvedla potrebo po veèji zaskrbljenosti za izdelek, ki se bo kasneje uporabljal na obmoèjih, ki so ¹e posebej izpostavljena nesreèam, skupaj z morebitnimi izbruhi. Zelo pomembno je, da se preprièate, da se bo varnost v mnogih delovnih okoljih poveèala in da se bo izbolj¹alo samo udobje. Torej bo verjetno le pozitivno vplivala na razvoj tak¹nih podjetij, pa tudi na razvoj zaposlenih samih, kar skupaj ustvarja posebne koristi.