Smer razvoja gradbenega podjetja

https://profolan24.eu/si/

Preprièani smo, da je razvoj na¹ega podjetja odvisen od zadovoljstva vseh strank, ki neposredno uporabljajo poljske storitve, to so monta¾ne enote, specializirane prodajalne, gradbeni¹tva in investitorji, ki so konèni prejemniki.

Zavedamo se, da ¹iritev komercialne ponudbe, skraj¹anje dobavnih rokov, poveèevanje usposobljenosti zaposlenih in nenehno izbolj¹evanje ravni storitev za stranke ter kakovost dobavljene opreme zagotavlja doseganje predvidenega namena.

Prizadevamo si, da bi zagotovili, da so na¹i prejemniki zadovoljni z zneski, ki so bili zadovoljni in preprièani v ceno in blagovne znamke opreme, ki jo ponujamo.

Ventilator, oznaèen z besedo eksplozijsko za¹èiten, je pravokotno orodje za za¹èito pred eksplozijami, namenjeno za praktièno uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah, primerno za vse popularnosti v pravokotnih zraènih kanalih. Izdelani iz pocinkane moène ploèevine in okra¹eni v kontrolni loputi, omogoèajo vstop v motor in rotor brez potrebe po odstranitvi prezraèevalnega kanala.

Centrifugalni ventilatorji so izdelani skupaj s svetovnim standardom ISO 9001. Pripravljeni so za dobièek na obmoèjih eksplozijske nevarnosti zunaj rudnikov in rudarskih izkopov. Ventilatorji imajo rotorje iz aluminijevih zlitin ali impelerjev iz jeklene ploèevine, samoèistilni, pra¹kasto lakirani. Ne glede na kategorijo so tekaèi uravnove¹eni z ISO 1940-1. Ohi¹je je sposobno ¾iveti varjeno iz jeklene ploèevine, pra¹no barvane v èrni barvi. Ohi¹je ima kontrolno in drena¾no luknjo. Konstrukcija ima detajle iz medeninaste ploèevine, ki zmanj¹ujejo nevarnost iskrenja. Rotorji in ohi¹je iz pocinkanega, pocinkanega ali nerjavnega jekla so izdelani na zahtevo.

Stre¹ni ventilatorji se uporabljajo za javno in industrijsko prezraèevanje v potencialno eksplozivnih obmoèjih. Stroji imajo neposreden pogon, rotor z rezili, ki so nagnjeni nazaj, zgrajeni iz pocinkanega tkanja, z aluminijastim pestom. Ventilatorji so bili opremljeni s trifaznim motorjem, ki je prilagojen za delo v potencialno eksplozivnih obmoèjih