Sodobne re itve za vire toplote

Zaradi prevoza razliènih materialov je v sodobnem delu potrebno uporabiti nove tehnike. Vibracijski podajalniki so najpogostej¹a uporaba novih vej gospodarstva.

Te posode omogoèajo prevoz surovih, grudastih in starih surovin, za ne preveè dolge razdalje. Vendar pa njihova konstrukcija omogoèa odstranitev veè podajalnikov v serijski povezavi, tak¹ne re¹itve omogoèajo dalj¹e transportne poti.Ponudba proizvajalca vkljuèuje prve tri vrste transporterjev, to so veri¾ni, pasovni, valjèni in vibracijski transporterji.

Vibracijski transporter je re¹itev, v kateri se premika surovina, zahvaljujoè uporabi njene vztrajnosti. Njihova stvar je uporaba asimetrije gibanja, poèasna dinamika ravnanja v smeri naprej in tesna vrnitev povzroèata premik izdelka. Prevoz, ki se izvaja s takimi napravami, je mo¾en zaradi uporabe vibratorjev z razliènimi frekvencami vibracij. Strukture teh institucij so prilagojene zahtevam uporabnika in so sposobne oblikovati stranske, zgornje ali spodnje eksistence. Uporaba avantgardnih re¹itev omogoèa tako uporabo stavb, ki so obe¹ene, kot tudi podprte.

Vibracijski transporterji delijo tudi naèin napajanja. Naprave, ki jih ponujajo proizvajalci, so elektrièno ali pnevmatsko napajane. Za obe re¹itvi je znaèilna nizka poraba energije in poraba zraka, hkrati pa se zmanj¹a raven hrupa.

Vibracijski napajalniki se uporabljajo in se uporabljajo na cestah, kjer je treba material predhodno loèiti, njegovo hlajenje ali segrevanje, vla¾enje ali dehidracijo. Zaradi ¹iroke uporabe proizvajalci teh institucij prilagajajo svoje izdelke svojim potrebam. Pogojno prisoten je naèin surovin, ki bodo dobavljeni, uèinkovitost in pogoji, v katerih se bodo uporabljali.