Test noseenosti dr

®enske, ki i¹èejo otroka, in veè tistih, ki se bojijo noseènosti, poleg tega, da opravijo test noseènosti, posku¹ajo najti same po sebi simptome, ki bodo zagotovili ali izkljuèili skrbi (ali mo¾nost, da bi jih krili. In kateri so ti znaki? Kdaj jih lahko najdete? Pomemben in najbolj viden simptom je pomanjkanje èasa. Ne predstavlja pa, zakaj stres stale¾a - zamude menstruacije, tudi veèdnevne, lahko dobijo ¹tevilne dejavnike, vkljuèno s strahom in boleznimi. Po drugi strani pa redna menstruacija ne prepreèuje noseènosti. Tako se zgodi, da noseènice menstruirajo tudi do tri mesece po oploditvi. Predvidevamo pa, da posku¹amo dobiti potomce, ni obdobja, zato je test na noseènost, ki veselo ka¾e na dve èrti. Kako visoko?

Obstajajo situacije, ko so bodoèe mame simptomi noseènosti ¾e v ¹tevilu tednov oploditve. Ponavadi pa se pojavijo po pribli¾no enem mesecu. Njihova najpomembnej¹a intenzivnost pa se pojavi na koncu prvega èetrtletja ali pribli¾no 10. tedna in zapustijo mesta 20. Tukaj je seznam simptomov, ki jih lahko (vendar ne potrebujete! Prièakujete v prvih tednih noseènosti:

Lepo in boleèe prsi. V telesu noseènice dose¾e veliko hormonskih sprememb, ki se ob koncu prihodnje priprave prito¾ujejo, vendar ne v doloèenem otroku v zadnjih 9 mesecih, temveè tudi v drugem vzgoji. Zato se zaradi raztezanja mleènih ¾lez prsi lahko poveèajo, bradavice pa so bolj zdrave in moènej¹e.Slabost in bruhanje. Prikazuje najbolj obrabljen in pogost simptom noseènosti. V zgodnjih jutranjih urah se obèutno poslab¹ajo in lahko pre¾ivijo do nekaj ur. Obièajno se ¾enske prito¾ujejo zaradi noseènosti (in obstajajo tudi odstopanja od osnov - moj bratranec je bil prviè prilo¾nost in sem previden in nikoli ne slabi. Zdravniki niso 100-odstotno preprièani, kar povzroèa jutranjo slabost. Vendar so opazili, da je njihovo pospe¹evanje bolj priljubljeno med ljudmi, ki ¾ivijo pod stalnim stresom in stresom.Sprememba apetita. Seveda nihèe ni tuj za simptome, kot so poveèan apetit ali popolna sprememba okusa. Dejstvo, da smo noseèi v obliki jesti vse, kar je na poti v hladilnik, in dejstvo, da se nenadoma zelo dobro razkrije me¹anica sleda s kislimi kumaricami in Nutella je sestavljena iz hormonskih sprememb v lastnem sistemu.

Kadar sem jo vedno oznaèil v prej¹njih delih vnosa, ni treba, da se pojavijo vsi simptomi noseènosti. Ni dodatno navedeno, da se bodo pojavili vsi opisani simptomi. Obstajajo ljudje, ki so zelo prizadeti zaradi nev¹eènosti, povezane z zgodnjo noseènostjo, vendar obstajajo (in pogosto enako pogosto primeri, ko se noseènost nahaja skoraj popolnoma. Zato ne kupujte slik in serijskih publikacij, ki bi nam pokazale, da gnojenje pomeni stalno bruhanje, spremembe razpolo¾enja in omedlevice od pomembnega dne oploditve. Vsaka ¾enska je blagoslovljeno stanje na povsem drugaèen, edinstven naèin.