Usposabljanje za gostinsko osebje

Novi trg je podvr¾en stalnim spremembam, ki ustvarjajo ne samo nove ceste, temveè gradijo tudi razliène stranke konkurence, finanèni kontroling pa je kurativni instrument pri doloèanju finanènih prioritet dru¾be. Brezkompromisna konkurenca motivira podjetja, da opazujejo finance in zmanj¹ajo prekomerno porabo. Finanèni kontroling je diagnostièno orodje za naèrtovanje, usklajevanje in nadzor stro¹kov poslovanja za nadzor poslovnih procesov podjetja. Jasna vizija realnosti in hitrost odziva doloèata stanje in uèinkovitost upravljanja, zato podjetja posku¹ajo ohraniti razumno organizacijo svojega kapitala. Obdelave, ki predstavljajo obseg gospodarskega nadzora, so med drugim doloèitev povpra¹evanja po finanènih materialih, dobièkonosnosti vrst financiranja podjetij, stro¹kov in stro¹kov sadja ter finanène likvidnosti in analize uèinkovitosti kapitalskih nalo¾b.

Naloga gospodarskega nadzora je zavarovati in ohraniti finanèno likvidnost podjetja, to je sposobnost dru¾be, da pravilno izpolni plaèilne obveznosti. Finanèni kontroling se prekriva s tremi zaporednimi èasi, in sicer: faza naèrtovanja, izvajanja in nadzora, medtem ko je ¾elja in za¹èita posameznih nalog sovpadala z nalogami upravljavca in finanènega mened¾erja, faza izvajanja pa je ustvaril zakladnik. Ekonomski kontroling je novost v vodenju podjetja, ko dejavnost ka¾e znaèilnosti decentralizacije, ki je doloèena s tem, da se malim in ¹ibkej¹im mened¾erjem dajejo pooblastila za sprejemanje odloèitev in jim dajejo povratne informacije o vplivu njihovih stvari na rezultate podjetja.