Varnostne zahteve v angle eini

Direktiva ATEX (Atmosphères Explosibles, imenovana tudi Direktiva 94/9 / ES, je zakonodaja Evropske unije, ki opredeljuje bistvene zahteve za izdelke, namenjene uporabi v potencialno eksplozivnih atmosferah. Veèina strojev in orodij, ki se uporabljajo v rudnikih èrnega premoga, lahko eksplodira metan in premogov prah, direktiva ATEX pa se nana¹a na opremo in za¹èitne metode, ki so namenjene obratovanju na obmoèjih, izpostavljenih nevarnosti eksplozije. Do nedavnega so bili varnostni predpisi v dr¾avah Evropske unije med seboj razdeljeni, kar je zelo ote¾ilo izmenjavo blaga med dr¾avami èlanicami.Iz tega razloga je bila oblikovana enotna direktiva ATEX, ki je poenotila obstojeèe modele in znatno olaj¹ala kro¾enje materialov v Evropski uniji. Pri izvajanju doloèb èlena 100a Rimske pogodbe je najpomembnej¹i cilj direktive ATEX zagotoviti prost pretok blaga, ki zagotavlja visoko stopnjo za¹èite pred eksplozijami. Glede podatkovnih naprav za izdelke na obmoèjih, kjer obstaja nevarnost eksplozije, sta Evropski parlament in odprta Evropska unija 23. marca 1994 izdala ATEX direktivo 94/9 / ES, ki je zaèela veljati 1. julija 2003. Poleg tega je bila 16. decembra 1999 sprejeta Direktiva 1999/92 / ES ATEX137 (znana tudi kot ATEX UPORABNIKI, ki se v seriji nana¹a na minimalne varnostne zahteve za dejavnosti v ozadju, kjer obstaja nevarnost eksplozivnega ozraèja. Direktiva ATEX 94/9 / ES je zaèela veljati 1. julija 2003 in nadomestila prej¹nje direktive 76/117 / EEC in 79/196 / EEC.

Oznaka CE (fr Conformité Européenneidentifikacijsko ¹tevilko certifikacijskega organasimbol protieksplozijske izvedbeeksplozijeKategorija napravevrsta za¹èite pred eksplozijoeksplozivne podskupinetemperaturni razred

Priporoèamo Atex trening