Zaprise eni francoski prevajalec

V prevajalski industriji je zaporedno tolmaèenje v zaporednih letih ¹e vedno pomembnej¹i ugled. Zakaj? Obstaja veliko dejavnikov, za katere z interpretacijo ta slog resnièno obstaja. Kateri je zaèetek?

Najprej, mobilnost. Predstavljajte si poslovno sreèanje, na katerem potujete po hodnikih razstavnih dvoran, kjer postanete in se pogovarjate do predmetov ali re¹itev. Èe ¾elite, da vas tujci razumejo in ne morete govoriti njihovega jezika, morate imeti doma prevajalca. In v primeru konsekutivnega tolmaèenja ga imate.

Drugiè, mo¾nost razprave. Tak¹ne okoli¹èine ne zagotavljajo simultanega tolmaèenja. Prevajalec v kabini samo prevede vsebino, ki jo govori govornik. Medtem pa konsekutivno tolmaèenje omogoèa pozitivno interakcijo. Vedno lahko opravite razpravo, prevajalec pa v tem primeru pojasni izjave vsakega udele¾enca.

Auresoil Sensi & SecureAuresoil Sensi & Secure - Učinkovit način za izboljšanje kakovosti sluha!

Tretjiè, vplivajo na ¹irok razpon. Ni vsak prevajalec predispozicijo, da jih postavi. Tisti, ki jim je dodeljen, se zlahka spopadejo s pritiskom vplivanja na "¾ivo", brez mo¾nosti uporabe dodatnih materialov ali znanstvenih pripomoèkov. Poleg tega obstaja pravzaprav oseba, ki dobro pozna jezik. In èe naèrtujemo, da bomo zagotovili, da bo na¹a produkcija popolna, jo lahko vedno opremimo z dolgoroènim gradivom o temi, okoli katere bo potekala razprava.

Èetrtiè, enostavna organizacija. Èe je to potrebno za zaporedne interpretacije, ne ¾elijo tehniène priprave ali specializirane opreme. Zato vam ni treba plaèati dokazil o najemu sobe s kabino za simultano tolmaèenje. Ni vam treba skrbeti za opremo, ki vam omogoèa prevajanje prevedenih vsebin, kot so slu¹alke za poslu¹alce.

Konsekutivno tolmaèenje je zelo priljubljeno predvsem zaradi dejstva, da so zelo koristne za vse zainteresirane. Obstajajo tudi ¾enske, ki jih vedno vodijo prave kompetence, nato pa na najvi¹ji ravni.